Ta strona używa ciasteczek (cookies), dzięki którym nasz serwis może działać lepiej. Rozumiem

REGULAMIN

W związku z panującą epidemią koronawirusa jesteśmy zmuszeni do zmiany terminu zawodów. Nowa data będzie opublikowana w terminie uzgodnionym z właściwymi służbami państwowymi.

1. Cel zawodów
- popularyzacja kolarstwa szosowego w Polsce,
- promocja lokalnych atrakcji turystycznych,
- wyłonienie najlepszych zawodników w wyścigu kolarskim pn. Oponeo Velo Bydgoszcz w dniu 0..0..20.0,
- propagowanie zdrowego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji,
- kontynuowanie nowych trendów w organizacji imprez sportowych w Polsce.

2. Nazwa imprezy
Oponeo Velo Bydgoszcz

3. Data i miejsce imprezy
Bydgoszcz, 0..0..20.. - start wspólny (do wyboru dwa dystanse)

Miejsce - start/meta - Stadion Zawiszy Bydgoszcz

4. Organizator
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
Polska

e-mail: info@mtbmarathon.com lub mtbtrophy@gmail.com
Oficjalna strona internetowa: www.velobydgoszcz.pl
 
5. Zgłoszenia
Zgłoszenia przyjmowane są w formularzu elektronicznym umieszczonym na stronie DOSTARTU.PL - https://dostartu.pl/oponeo-velo-bydgoszcz-v4342.pl.html
Zgłoszenia osobiste możliwe będą w biurze zawodów (o ile dostępne będą pakiety startowe) w dniu 0...0...20.. (odrębny formularz zgłoszeniowy, opłata startowa wyłącznie w formie gotówki - 150,00 zł za wyścig).
 
Opłaty startowe START WSPÓLNY

  Dystans  

do 29.02.2020  

do 31.03.2020  

do 30.04.2020  

po 30.04 2020 (o ile dostępne będą pakiety startowe)

"krótki"

89,00 zł

99,00 zł

110,00 zł

    opłata w biurze zawodów    

 "długi"

99,00 zł

109,00 zł

120,00 zł

    opłata w biurze zawodów    

 

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za terminy realizacji przelewów bankowych i pocztowych. Kryterium przyjmowania wpłat jest data ich księgowania na koncie Organizatora.

Dane do przelewów bankowych:
G&G Promotion Grzegorz Golonko
ul. Wspólna 18
05-092 Łomianki
Numer rachunku bankowego
25 1020 5558 0000 8702 3183 6110
Inteligo, Bank Polski SA
 
6. Warunki uczestnictwa
Oponeo Velo Bydgoszcz (OVB) to ogólnodostępny wyścig rowerowy rozgrywany w dniu .. maja 20... Uczestnikiem OVB może być osoba, która spełni następujące warunki:
- najpóźniej w dniu startu ma ukończone 18 lat
- wypełnieni formularz zgłoszeniowy wskazany na stronie internetowej imprezy
- dokona opłaty startowej
- potwierdzi znajomość regulaminu i jego akceptację
- podpisze oświadczenie o braku przeciwwskazań medycznych do udziału w imprezie
Wypełniając kartę zgłoszeniową (w formie elektronicznej lub pisemnej) uczestnik akceptuje klauzulę: Organizator, wszystkie osoby z nim współpracujące, a także osoby związane z przeprowadzeniem i organizacją wyścigu nie ponoszą odpowiedzialności względem uczestników za szkody osobowe, rzeczowe i majątkowe, które wystąpią przed, w trakcie lub po wyścigu. Uczestnicy startują na własną odpowiedzialność. Uczestnicy ponoszą odpowiedzialność cywilną i prawną za wszystkie szkody wyrządzane z własnej winy. Zdjęcia, nagrania filmowe oraz wywiady z moją osobą, a także wyniki z moimi danymi osobowymi mogą być wykorzystane przez prasę, radio i telewizję. Zapewniam, że zapoznałem się z wszystkimi warunkami regulaminu zawodów i wypełniłem formularz zgłoszeniowy zgodnie z prawdą oraz kompletnie.
Prawo do startu w OVB mają osoby, które ukończyły 18 lat.  W przypadku startu zawodnika poniżej 18 lat wymagana jest zgoda rodzica lub opiekuna prawnego, poprzez akceptację zapisów ujętych w oświadczeniu (link w przygotowaniu).
Każdy uczestnik startuje na własną odpowiedzialność (w przypadku zawodników niepełnoletnich na odpowiedzialność rodziców lub prawnych opiekunów).
W zawodach OVB nie mogą brać udziału zawodnicy odbywający karę zawieszenia / dyskwalifikacji za używanie środków dopingujących.
 
7. Wyścig
Wyścig OVB zostanie przeprowadzony na trasach okrężnych w okolicy miejscowości Bydgoszcz. Mapy wyścigu będą udostępnione przez Organizatora na stronie internetowej i biurze zawodów przed startem.

Start każdego dystansu OVB rozgrywanego w dniu 02.05.2020 we wszystkich kategoriach wiekowych odbędzie się ze startu wspólnego. Organizator zastrzega sobie prawo do innego sposobu przeprowadzenia startu, o czym poinformuje uczestników na odprawie technicznej w dniu rozgrywania imprezy. W przypadku zmiany godziny startu poszczególnych dystansów, o zaistniałym fakcie organizator poinformuje na min. 3 dni przed imprezą.

Trasa będzie oznakowana, na stałe zabezpieczona przez sędziów, ratowników medycznych oraz obsługę techniczną.

W wyścigu OVB mogą brać udział osoby poruszające się na technicznie sprawnych rowerach. Zalecana jest kontrola stanu roweru na stoisku technicznym zlokalizowanym w strefie start/meta. Na dystansie "długim" (wyścig szosowy) uczestnicy mogą używać wyłącznie klasycznych rowerów szosowych, tzw. wyścigowych rowerów kolarskich, bez przystawek do jazdy na czas, z klasycznym napędem i sprawnymi hamulcami, itp.

Na trasie będą zlokalizowane punkty kontrolne. Ominięcie min. jednego punktu kontrolnego będzie karane dyskwalifikacją.

Na trasie OVB będą znajdowały się punkty żywieniowe.

Sklasyfikowanie zawodnika na każdym z dystansów będzie ograniczone limitem czasu. Limit zostanie podany na odprawie technicznej przed startem wyścigu.

Po upłynięciu limitu czasu, zawodnicy kończący poszczególne dystanse nie zostaną ujęci w klasyfikacji końcowej. W sytuacjach szczególnych organizator zastrzega sobie prawo wprowadzenia limitu czasu przejazdu w określonych punktach kontrolnych trasy OVB oraz do przesunięcia czasu zamknięcia trasy.

Zwycięzcami we wszystkich kategoriach, w których wyróżnia się podział na wiek i płeć zostaną uczestnicy, którzy w najkrótszym czasie pokonają pełne trasy OVB (wyścig ze startu wspólnego) i nie pominą żadnego punktu kontrolnego.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania niniejszego regulaminu oraz odnoszenia się z należytym szacunkiem do innych uczestników zawodów, sędziów, organizatorów, służb porządkowych oraz medycznych na trasach OVB.

Zawodnicy zobowiązani są do zachowania kultury osobistej (w szczególności do nie używania wulgaryzmów), przestrzegania zasad fair play, poszanowania środowiska naturalnego.

Na trasie i w jej pobliżu zabrania się używania pojemników szklanych i innych przedmiotów stanowiących zagrożenie dla życia i zdrowia zawodników lub kibiców.

Wszelkie odpady, śmieci, opakowania mogą być pozostawione wyłącznie w tzw. STREFIE BUFETOWEJ położonej w odległości do 500 m za poszczególnym bufetem na trasie OVB.

Śmiecenie w innych miejscach w pierwszym zaistniałym zdarzeniu będzie karane karą czasową. W przypadku kolejnego udowodnionego przypadku zaśmiecania trasy, zawodnik zostanie zdyskwalifikowany.

8. Wycofanie zawodnika w trakcie wyścigu
Zawodnicy rezygnujący z udziału w zawodach w trakcie trwania OVB, niezależnie od przyczyny wycofania się, zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania o tym fakcie organizatora i/lub służby medyczne, służby techniczne (numer telefonu alarmowego +48 537 853 080) celem uniknięcia rozpoczęcia akcji ratowniczej.

W przypadku, gdy skutkiem nie poinformowania organizatora o wycofaniu się z wyścigu, zostaną podjęte działania poszukiwawcze, wszystkie koszty akcji ratowniczej pokrywa poszukiwany zawodnik.

W przypadkach szczególnych, mając na uwadze dobro zawodników, Organizator w porozumieniu z lekarzem wyścigu ma prawo do wycofania zawodnika z rywalizacji.

9. Świadczenia dla zawodników
W ramach opłaty startowej zawodnik otrzymuje:
- numer startowy z elektronicznym chipem, 
- oznakowaną trasę OVB 
- system elektronicznego pomiaru czasu
- pełne zabezpieczenie medyczne OVB (Grupa Ratownictwa Medycznego)
- wsparcie i pomoc służb organizatora w sytuacjach tego wymagających, obsługa wolontariuszy i dozór pracowników ochrony mienia (strefy START/META)
- obsługa sędziowska
- prawo do korzystania z bufetów na trasie
- ciepły posiłek regeneracyjny po imprezie
- pamiątkowy medal
- bezpłatny serwis techniczny (rowerowy) w Miasteczku Sportowym OVB
- serwis foto
- nagrody i puchary dla zwycięzców
 
10. Kategorie wiekowe

                   Kobiety     

                       Mężczyźni

                     OPEN    

                           OPEN

             K0: poniżej 18 lat                 

               M0: poniżej 18 lat                

             K1: 18 - 29 lat

               M1: 18 - 29 lat

             K2: 30 - 39 lat

               M2: 30 - 39 lat

             K3: 40 - 49 lat

               M3: 40 - 49 lat

             K4: 50 lat i więcej

               M4: 50 - 59 lat

 

               M5: 60 - 65 lat

 

               M6: 66 lat i więcej

 
11. Klasyfikacje
Podczas rywalizacji prowadzone będą poniższe klasyfikacje.
- indywidulana OPEN kobiety (każdy dystans)
- indywidualna OPEN mężczyźni (każdy dystans)
- indywidualna w kategoriach wiekowych z podziałem na płeć (każdy dystans)
- klasyfikacja zespołowa (wyścig szosowy - start wspólny)

Drużyną zgłoszoną do Klasyfikacji Zespołowej ("KZ") może być formalna lub nie formalna grupa zawodników reprezentująca klub sportowy, stowarzyszenie, placówkę oświatową lub firmę. Do KZ dopuszcza się grupy reprezentujące lokalne społeczności sportowe po ich akceptacji co do charakteru i nazwy przez Organizatora.
W KZ będą ujęte zespoły, które zgłosiły minimum czterech zawodników na jednym z wybranych dystansów ("DŁUGI", "KRÓTKI").
KZ jest klasyfikacją opartą na indywidualnych wynikach Open Kobiet i Open Mężczyzn poszczególnych dystansów OVB. KZ będzie prowadzona dla każdego dystansu osobno. Zwycięzcą w KZ zostanie zespół, którego zawodnicy uzyskają najniższą sumę zdobytych miejsc w klasyfikacji Open danego dystansu.
Organizator zastrzega sobie prawo do weryfikacji zgłoszonego zespołu pod względem jego składu i charakteru.
 
12. Ruch drogowy
OVB będzie się odbywać przy otwartym ruchu drogowym w dniu 19.04.2020. W miejscach szczególnie niebezpiecznych Policja oraz służby Organizatora ułatwią włączanie się do ruchu.

Zawodnicy podczas wyścigu zobowiązani są do przestrzegania przepisów Kodeksu Ruchu Drogowego i a w szczególności do poruszania się prawą stroną jezdni.

Zawodnicy muszą zachować szczególną ostrożność mając na uwadze możliwość wyjechania pojazdów z dróg podporządkowanych, pól, dróg leśnych czy pojedynczych zabudowań.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie powstałe z winy zawodnika.

W dniu 02.05.2020 po godzinie 14.00 Policja oraz służby Organizatora (Straż Pożarna, Straż Miejska, wolontariusze) przestają pełnić zabezpieczenie trasy Imprezy na drogach publicznych.

Zawodnicy poruszający się ze średnią prędkością poniżej: 21 km/h na dystansie „DŁUGIM” i 15 km/h na dystansie „KRÓTKIM”, muszą przyjąć, że poruszają się poza limitem czasu w ruchu otwartym, po niezabezpieczonej trasie. W tym przypadku są w pełni zobowiązani do przestrzegania „Prawa od Ruchu Drogowym”, muszą być przygotowani na jego egzekwowanie przez Policję.

Ponadto dla dystansu DŁUGIEGO ustala się limit czasowy wjazdu na drugą pętlę (przedłużenie trasy dla dystansu DŁUGIEGO) – 1 godziny od godziny startu dystansu długiego.

Za ostatnim zawodnikiem mieszczącym się w podanych limitach średniej prędkości porusza się pojazd z napisem „KONIEC WYŚCIGU”.

 
13. Nagrody
Podczas OVB w każdej kategorii wiekowej na dystansach ("DŁUGI", "KRÓTKI" dla trzech najlepszych zawodników zostaną wręczone trofea oraz nagrody finansowe lub rzeczowe przekazane przez Sponsorów. Dodatkowo przeprowadzona będzie dekoracja w kategorii OPEN (kobiety i mężczyźni) na dystansach "DŁUGI", "KRÓTKI".
W Klasyfikacji Zespołowej trzy najlepsze drużyny zostaną nagrodzone trofeami sportowymi.
 
14. Kary
Komisja Sędziowska w porozumieniu z Organizatorem może zasądzić następujące kary:
Upomnienie
Kara Czasowa
Dyskwalifikacja
 
15. Ochrona środowiska naturalnego
Zawodnicy muszą szanować środowisko naturalne i bezwzględnie nie mogą zanieczyszczać trasy wyścigu poza wyznaczonymi strefami bufetu. Zaśmiecanie trasy wyścigu karane będzie zgodnie z punktem 14 regulaminu. Nie wolno używać szklanych pojemników w pobliżu i na trasie zawodów.
 
16. Protesty
Protesty do Sędziego Głównego zawodów można składać w formie pisemnej w czasie trwania zawodów. Do protestu należy załączyć kaucję w wysokości 100 zł. Kaucja nie zostanie zwrócona, o ile Sędzia Główny w porozumieniu z Organizatorem nie przyzna racji składającemu protest. Decyzja ostateczna należy do Sędziego Głównego.
 
17. Informacje dodatkowe
Organizator nie ponosi odpowiedzialności za wypadki losowe zaistniałe podczas dojazdu uczestników na zawody i powrotu z nich.

Zawodnikowi zabrania się jakiejkolwiek ingerencji w wygląd otrzymanego numeru startowego, w szczególności usuwania i zaklejania umieszczonych na numerze elementów graficznych, a także umieszczanie nowych elementów niezwiązanych z OVB pod groźbą dyskwalifikacji.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w trakcie trwania zawodów.

Organizator nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne kolizje i wypadki na trasie spowodowane z winy uczestnika imprezy.

Brak znajomości regulaminu nie będzie uznawany jako wytłumaczenie.

Osoby bez numerów startowych poruszające się po trasie imprezy będą usuwane przez obsługę techniczną.

Każdy uczestnik OVB na trasie rowerowej jest zobowiązany do jazdy w kasku sztywnym. Zawodnicy poruszający się po trasie OVB bez wymaganego kasku będą dyskwalifikowani.
Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania imprezy w związku z wystąpieniem klęsk żywiołowych lub innych uznawanych za działanie "siły wyższej".

W przypadku rezygnacji z udziału w imprezie Organizator nie wypłaca zwrotu wpisowego.

Organizator z Sędzią Głównym, zastrzega sobie prawo do interpretacji niniejszego regulaminu oraz do jego zmian. 

Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner Partner